Biologische plantmaterialen

Categorie: Tuinontwerp

Wat zijn biologische plantmaterialen?

Biologische plantmaterialen zijn gewassen zoals bomen, struiken en heesters welke op een natuurvriendelijke en milieuvriendelijke wijze worden geteeld. Bij een dergelijke teeltwijze worden geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

De biologische kwekers streven naar een natuurlijk evenwicht tussen mens, plant en dier.

Tijdens de teelt richten de biologische kwekers zich o.a. op de samenhang tussen plantenwortels en bodemleven. Het bemesten van de bodem geschiedt met o.a. bladcompost en organische mest. Doordat de bodem alleen oppervlakkig wordt bewerkt blijft de waterhuishouding en het bodemleven intact.

Bestrijding van eventuele ziekten en plagen wordt door een biologische kweker niet- of op een zo natuurlijk mogelijke wijze gedaan. Als er een plaag zich manifesteert zal er eerst gekeken worden waarom het biologische evenwicht niet in balans is. In eerste instantie zal de biologische kweker proberen om de biologische balans weer te herstellen zodat het natuurlijk evenwicht de ziekte of plaag zelf kan bestrijden. Besluit de kweker om de ziekte of plaag toch te bestrijden dan zal dat gebeuren d.m.v. het inzetten van insecten, amfibieën, vogels en eventueel kippen.

Door deze natuurvriendelijke en milieuvriendelijke wijze van telen zijn biologische plantmaterialen:

  • Sterke en gezonde planten; dus niet met kunstmest “opgejaagde” planten
  • Maatschappelijk acceptabel; geen gezondheidsrisico’s door het achterblijven van (bestrijdings)middelen in het milieu

Waarom biologisch plantmateriaal?

Het landelijk beleid van onze rijksoverheid is erop gericht om in 2010 10% van het landbouwareaal biologisch in gebruik te hebben. Onder de sector landbouw vallen ook de kwekers.

Vraag en aanbod

De biologische teelt kan aan het begin staan van een opmars. Toch is op het anno 2002 nog een relatief kleine sector. Momenteel zijn pas 2% van alle kwekers omgeschakeld naar biologische productiemethoden.

Een mogelijke verklaring van dit lage percentage ligt waarschijnlijk in het feit dat het afstemmen van vraag en aanbod in de praktijk geen makkelijke opgave blijkt te zijn.

Bij veel kwekers is de wil aanwezig om over te schakelen naar een biologische teelt maar sommigen twijfelen over de afzetmogelijkheden.

Bij de meeste grootafnemers van plantmaterialen zoals overheden, waterschappen, natuurbeheerders en andere instellingen maar ook bij particulieren afnemers is men over het algemeen wat terughoudend over het aanschaffen van biologische plantmaterialen. Er wordt kritisch gekeken of de prijs / kwaliteitsverhouding gelijk is aan, of misschien wel beter is dan plantmaterialen welke op de “oude” wijze worden geteeld.

Om de sector te stimuleren heeft de Provincie Noord-Brabant, als eerste Provincie in Nederland, een convenant afgesloten met diverse Brabantse gemeenten, waterschappen en andere instellingen waarin is vastgelegd dat deze in de toekomst gebruik zullen gaan maken van biologisch geteeld plantmateriaal. Want als de vraag er niet is …………..  komt het aanbod er ook niet.

eco-en-skal

EKO en Skal

Maar hoe weet je nu zeker dat het door u gekochte plantmateriaal ook daadwerkelijk biologisch is geteeld?

Aan elke boom of struik zal door de kweker een label worden gehangen met daarop vermeld het EKO keurmerk dat het plantmateriaal biologisch is geteeld. Tevens zal op de label de Skal licentie worden vermeld. De Skal licentie is een nummer wat aan een biologische kweker is toegekend. Je kunt dus te allen tijde achterhalen waar het plantmateriaal is gekweekt.

Stichting Skal is door het ministerie van LNV aangewezen voor het toezicht op de biologische productie in Nederland.

Stichting Skal is wettelijke houdster van het EKO-keurmerk.

Nuttige informatie:

Een voorraadlijst met een overzicht van biologische kwekers is te bestellen bij de Nederlandse Bond van Boomkwekers i.s.m. de ZLTO.
Tel.: 030-6572633 of per e-mail info@nbvb.nl

Een voorraadlijst van de samenwerkende biologische boomkwekerijen is te bestellen bij EKO Plant Partners.
Tel.: 0343-531945 of per e-mail mens.en.bos@wxs.nl

Skal certificatie biologische productie; www.skal.nl

Dit artikel is geschreven door Hans Deelen
Hans schrijft al jaren op Tuinfo.nl over diverse tuinonderwerpen.

Vijver

Zwembad